EU-ret Kompendium
Forfatter: Henrik Kure
Forlag: THOMSONREUTERS
Beskrivelse: Kompendiet gennemgår systematisk de centrale dele af EU-retten i oversigtsform, herunder:

•EU-rettens virkninger i medlemsstaterne: EU-rettens kilder og virkninger samt fortolkningsprincipper om EU-rettens forrang og om EU-konform fortolkning
•Fri bevægelighed: Fri bevægelighed for varer, arbejdskraft, tjenesteydelser og kapital samt etableringsretten
•Domstolskontrollen: Præjudicielle spørgsmål, traktatbrudssøgsmål, annullationssøgsmål, passivitetssøgsmål og erstatningssøgsmål. Hertil kommer selvstændige domsreferater af ca. 125 centrale EU-retlige domme fra EU-Domstolen.

Kompendiet indeholder mange skemaer, tabeller og figurer, der illustrerer reglernes virke og samspil, samt opgavedispositioner til brug ved udarbejdelsen af skriftlige opgaver, herunder ved eksamen.

Nyt i 5. udgave:
Kompendiet er opdateret med ny retspraksis fra EU-Domstolen, ligesom d
333,00 DKK